استانداردها

استانداردها

طراحی یک مرکز داده ، کدام استاندارد را در نظر بگیریم ؟ دیتا سنتر یا مرکز داده یک فضای اختصاصی است که مهمترین اطلاعات مجموعه و شرکت شما در آن قراردارد و برای حفظ امنیت و صحت کار کرد آن نیاز به پیروی از کد ها و استانداردهای خاصی میباشد همچنین در هر کشور مجموعه ای از استانداردها و کدهای محلی نیز وجود دارد که میبایست برای اطمینان از ایمنی و بهره وری در طراحی مد نظر قرار گیرد. میتوان گفت طراحی مرکز داده اصلی ترین بخش ابتدایی یک مرکز داده میباشد و در صورت وقوع هرگونه خطا و یا کم توجهی به عوامل اصلی به اصطلاح تا ثریا میرود دیوار کج ، اما در این رابطه استانداردهای متعددی در دنیا وجود دارد و نیاز است در ابتدا نگاهی اجمالی به این استانداردها بیاندازیم . استانداردهای مراکز داده ( این مطلب را به عنوان یک لینک جدا نیز میتوان در نظر گرفت یا در همین صفحه طراحی و مشاوره آورد ) به طور کلی و خلاصه سه استاندارد اصلی برای مرکز داده در دنیا از سه موسسه بزرگ وجود دارد.
انستیتو Up Time : یک نهاد مستقل آمریکایی که متدولوژی مبتنی بر عملکرد را برای مرکز داده در طی مراحل طراحی ، ساخت و راه اندازی برای تداوم کاری مراکز داده با توجه به چهار رده(TIER) یا سطح افزونگی / قابلیت اطمینان ایجاد می کند