همبندی

همبندی

همبندی (باندینگ) به معنای اتصال الکتریکی و مکانیکی قطعات و تجهیزات فلزی به یکدیگر است تا همگی در یک پتانسیل الکتریکی قرار بگیرند. همبندی با موضوع ارتینگ، چاه ارت و گراندینگ ارتباط تنگاتنگی دارد:
بنابراین همبندی بخشی جدایی‌ناپذیر از یک سیستم حفاظتی الکتریکی کامل و استاندارد محسوب می‌شود.

اهمیت ارتینگ، چاه ارت، باندینگ و گراندینگ: