باندینگ و گراندینگ

شینه کشی ارت

استاندارد IEEE100 توصیه هایی را برای طراحی الکتریکی سیستم های Bonding و Grounding ارائه می کند ، برای اتصال تجیهزات کامپیوتری و مخابراتی به سیستم Grounding ، باید یک شبکه اتصال یا Bonding عمومی (CBN) مانند ساختار مرجع سیگنال یا SRS که در استاندارد IEEE100 شرح داده شده است نصب شود .
این زیرساخت اتصال به زمین ، یک مرجع هم پتانسیل را برای اتاق کامپیوتر ایجاد می کند و سیگنال های ناخواسته موجود در فضا با فرکانس بالا را کاهش می دهد . زیرساخت اتصال به زمین مرکز داده شامل یک شبکه رسانای شطرنجی مسی است که ضلع هر خانه |آن بین 0.6 تا 3 متر است . و کل فضای اتاق سرور را می پوشاند ، قطر رسانا نباید کوچکتر مساوی 6AWG باشد . این قبیل شبکه های متوانند هم از رساناهای لخت و هم از رساناهای عایق دارد استفاده کنند . در TIA توصیه به استفاده از سیم های عایق دار و لخت کردن آن صرفا در نقاط اتصال شده است .
عایق ها از ایجاد نقطه تماس ناخواسته و متناوب جلوگیری میکنند ، رنگ استاندارد صنعتی برای این عایق ها سبز است یا با رنگ سبز متمایز مطابق با استاندارد ANSI-J-STD-607-A مشخص می شوند .
در شینه کشی کف کاذب با توجه به ظرفیت و حجم بار مورد پیش بینی و محاسبه با استفاده از تسمه های با خلوص بالای مس و اندازه مناسب شبکه ای متصل به هم برقرار می شود تا بار الکترو استاتیک زمین و بار ارت رک ها و شاسی ها جمع آوری و به چاه ارت منتقل شود ، لازم به توضیح است نحوه انتخاب صحیح ضخامت و عرض تسمه مسی بسیار مهم است .  همچنین در هر مرحله از این مش به هم متصل هر چه به قسمت یکی شدن و جمع آوری بار نزدیک می شویم شبکه باید یا قطور تر و یا کلفت تر در سطح مقطع باشد تا بتواند مجموع خروجی بیشتر را از شینه بندی به بیرون منتقل کند .
شرکت آدنا سامان تمامی خدمات مربوط به برق شینه کشی ارت را نیز برای مراکز داده های شما اجرا می نماید .